THỨ BẢY TUẦN THÁNH NĂM 2019 GIÁO XỨ BÙI PHÁT : SUY NIỆM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ vào lúc 16:30

THỨ BẢY TUẦN THÁNH NĂM 2019 GIÁO XỨ BÙI PHÁT : SUY NIỆM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

Xin click vào biểu tượng video xem trực tiếp

Video

Bài viết liên quan