Danh Sách Hội Đồng Mục Vụ

06 07

DANH SÁCH HĐMV GIÁO XỨ BÙI PHÁT NIÊN KHÓA 2014 - 2020

TT

TÊN THÁNH
HỌ & TÊN

NĂM

SINH

BTV -

 GIÁO KHU

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Phêrô        Trần Văn Vinh

Maria        Trần Thị Vui

Vinhsơn    Mai Huy Chường

Giuse        Nguyễn Ngọc Anh

Maria        Nguyễn Thị Hương Liên

Phaolô      Trương Đình Lộc

Phêrô        Đỗ Đình Cung

Giuse        Nguyễn Đức Tiến

Vinhsơn    Đỗ Văn Cán

Giuse        Lại Văn Oánh

Giuse        Bùi Văn Hóa

1952

1952

1958

1973

1950

1952

1959

1958

1956

1948

1961

BTV

 

- Chủ Tịch

- Phó Chủ Tịch

- Phó Chủ Tịch

- Thư Ký

- Thủ Quỹ

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

- Ủy viên

 

01

02

03

04

05

Giuse        Nguyễn Đức Tiến

Phêrô        Nguyễn Đình Trường

Phêrô        Trần Hoàng Minh

Giuse        Phan Đình Phùng

Maria        Trần Thị Nhung

1958

1959

1961

1970

1961

 

Thánh

Tâm

 

- Trưởng Khu

- Phó Trưởng Khu

- Thư Ký

- Thủ Quỹ

- Bà Quản

 

01

02

03

04

05

Phêrô        Trần Minh Châu

Giuse        Trần Kim Bằng

Martinô    Hà Nhật Thanh

Maria        Nguyễn Thị Bông

Anna         Lương Thị Toàn

1964

1975

1974

1967

1952

Gioan

 

- Trưởng Khu

- Phó Trưởng Khu

- Thư Ký

- Thủ Quỹ

- Bà Quản

 

01

02

03

04

05

G.B           Vũ Quang Thi

Phanxicô.X Nguyễn Khắc Phú

Gioakim    Mai Đại Hoàng

Maria        Phạm Thị Mầu

Maria        Nguyễn Thị Đào

1961

1967

1971

1962

1949

 

Giuse

 

- Trưởng Khu

- Phó Trưởng Khu

- Thư Ký

- Thủ Quỹ

- Bà Quản

 

01

02

03

04

05

Phêrô        Lê Thanh Truyền

Giuse        Nguyễn Văn Tự

Giuse        Đỗ Đức Thắng

Phêrô        Nguyễn Viết Sơn

Maria        Nguyễn Thị Lệ Uyên

1961

1950

1972

1967

1950

 

Mân

Côi

 

- Trưởng Khu

- Phó Trưởng Khu

- Thư Ký

- Thủ Quỹ

- Bà Quản

 

 

01

02

03

04

05

Vinhsơn    Nguyễn Viết Vịnh

Maria        Nguyễn Thị Tin

Giuse        Nguyễn Văn Hùng

Têrêsa       Đinh Thị Kim Lan

Têrêsa       Đỗ Thị Thanh Mai

1950

1958

1964

1962

1963

 

Thăng

Thiên

 

- Trưởng Khu

- Phó Trưởng Khu

- Thư Ký

- Thủ Quỹ

- Bà Quản

 

 

01

02

03

04

05

Vinhsơn    Nguyễn Văn Đại

Đaminh     Lê Trọng Tuấn

Maria        Mai Thị Gương

Anna         Nguyễn Thị Hoa

Maria        Trần Thị Cam

1965

1963

1959

1954

1946

 

Martinô

 

- Trưởng Khu

- Phó Trưởng Khu

- Thư Ký

- Thủ Quỹ

- Bà Quản

 

01

02

03

04

05

Vinhsơn    Mai Vũ Quyền

Giuse        Bùi Văn Hiệp

Martinô    Nguyễn Văn Hùng

Maria        Phạm Thị Mai

Maria        Trương Thị Thanh Hà

1960

1958

1969

1962

1964

 

Phêrô

 

- Trưởng Khu

- Phó Trưởng Khu

- Thư Ký

- Thủ Quỹ

- Bà Quản

 

01

02

03

04

05

Giacôbê    Huỳnh Thúc Công

Maria        Nguyễn Thị Thìn

Tôma        Trần Khắc Chung 

Vinhsơn    Hoàng Quang Định

Maria        Trần Thị Tuyết Nhung

1958

1952

1963

1966

1974

Phaolô

- Trưởng Khu

- Phó Trưởng Khu

- Thư Ký

- Thủ Quỹ

- Bà Quản

 

01

02

03

04

05

G.B           Nguyễn Thế Oánh

Micae       Nguyễn Trí Tuệ

Anna         Vũ Thị Huê Hường

Maria        Nguyễn Thị Hằng

Maria        Nguyễn Thị Kim Lan

1954

1966

1961

1959

1963

Thánh

Gia

- Trưởng Khu

- Phó Trưởng Khu

- Thư Ký

- Thủ Quỹ

- Bà Quản

 

 

01

02

03

04

05

Phêrô        Đỗ Đình Cung

Đaminh     Trần Mạnh Huy

Phanxicô. X Đào Tiến Cường

Maria        Đoàn Thị Kim Thu

Maria        Trần Thị Nhài

1959

1951

1960

1968

1960

Thánh

Thể

- Trưởng Khu

- Phó Trưởng Khu

- Thư Ký

- Thủ Quỹ

- Bà Quản