Danh Sách Hội Đồng Mục Vụ

06 07

Ban Thường Vụ

01

Phêrô        Trần Văn Vinh

1952

BTV

- Chủ Tịch

02

Maria        Trần Thị Vui

1952

BTV

- Phó Chủ Tịch

03

Vinhsơn    Mai Huy Chường

1958

BTV

- Phó Chủ Tịch

04

Giuse        Nguyễn Ngọc Anh

1973

BTV

- Thư Ký

05

Maria        Nguyễn Thị Hương Liên

1950

BTV

- Thủ Quỹ