Giáo Khu Thánh Tâm

06 07

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Tâm

01

02

03

04

05

Giuse        Nguyễn Đức Tiến

Phêrô        Nguyễn Đình Trường

Phêrô        Trần Hoàng Minh

Giuse        Phan Đình Phùng

Maria        Trần Thị Nhung

1958

1959

1961

1970

1961

 

Thánh

Tâm

 

- Trưởng Khu

- Phó Trưởng Khu

- Thư Ký

- Thủ Quỹ

- Bà Quản