Gia Đình Tận Hiến

14 09

TIỂU SỬ GIA ĐÌNH TẬN HIẾN GIÁO XỨ BÙI PHÁT

GIA ĐÌNH TẬN HIẾN GX BÙI PHÁT THÀNH LẬP TỪ NĂM 1976.

             Bà cụ Lễ : Trưởng

             Ông Rong: Phó

            Ông Giáo Thu: Thư ký

            Ông Trùm Cửu: Thủ quỹ

  * Do Cha Giuse Nghĩa làm linh hướng

     Thầy Khiêm hướng dẫn

*- Hằng tuần hội họp tại nhà ông Trùm Cửu. Giai đoạn đầu hội họp rất khó khăn. Mỗi đợt dâng mình Tận Hiến học 33 ngày. Về sau ông Giáo Thu đi tù, bà cụ Nội và bà Trùm Cửu tạm thay thế

*_ Đến năm 1998, bà cụ Lễ già yếu, giao lại cho Anh Viễn điều hành.

*_ Đến năm 2000, Dòng Mẹ ĐCCC mở khoá học1 gồm 5 anh ở lại Dòng học 3 ngày. Sau khi học xong các anh về giáo xứ chính thức bầu Ban Phục Vụ 1 nhiệm kỳ 3 năm gồm có:     Anh Viễn: Trưởng ban

                   Anh Cổn: Phó ban

                   Chị Sáng: Thư ký

                  Chị Uyên : Thủ quỹ

*_ Các anh chị liên tiếp được bầu lại 2 nhiệm kỳ, đến nhiệm kỳ thứ 3, chị Thu thay chị Uyên làm thủ quỹ. 

*_ Trong thời gian từ năm 2001 đến năm 2013 có các khoá dâng mình do nhà Dòng tổ chức tại giáo xứ. Anh chị em học 6 ngày để dâng mình và 33 ngày tĩnh tâm . Trong khoảng thời gian đó số hội viên lên đến 400 người.

*_ Đến năm 2013, giáo xứ thành lập ban Caritas do chính một số anh chị em trong Gia đình tận hiến tình nguyện phục vụ.

*_ Cũng trong năm đó Gia đình tận hiến bầu lại ban phục vụ mới :

                                Trưởng ban : Chị Sáng

                                Phó ban 1 : Anh Cổn

                                Phó ban 2 : Chị Viễn

                                Thư ký : Chị Thu

                                Thủ quỹ : Chị Thuyết

*_ Đến năm 2017 bầu ban phục vụ mới gồm:

                                    Trưởng ban : Anh Hoà

                                    Phó ban. 1     : Chị Liên

                       Phó ban 2 kiêm thủ quỹ : Chị Thu

*_ SINH HOẠT CỦA GIA ĐÌNH TẬN HIẾN:

        - Gia đình tận hiến lập 9 nhóm để sinh hoạt từng ngày trong tuần để đọc kinh và suy niệm lời Chúa gồm :

                                                NHÓM :  GIOAN

                                                             : GIUSE

                                                             : PHAO LÔ VÀ PHÊ RÔ

                                                             : MÂN CÔI

                                                             : THĂNG THIÊN

                                                             : MARTINO

                                                             : THÁNH THỂ

                                                             : THÁNH GIA

                                                             : TÂN HOÀ

*_ Hằng tuần GĐTH tham dự thánh lễ vào mỗi chiều thứ ba, sau đó đi đọc kinh và ngày thứ năm lúc14h30 tại nhà thờ đọc kinh và suy niệm lời Chúa.

*_ Mỗi năm GĐTH tổ chức cho anh chị em đi hành hương đầu năm ở nhà thờ Bãi Dâu và làm việc bác ái.

*_SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ SINH HOẠT CỦA GIA ĐÌNH TẬN HIẾN