Anh Chi Giáo Lý Viên - Huynh Trưởng

08 07

BAN QUẢN TRỊ XỨ ĐOÀN

BAN QUẢN TRỊ XỨ ĐOÀN
1.    Đoàn Trưởng:     Maria Nguyễn Thị Lan
2.    Đoàn Phó Nội vụ:     Têrêsa Trần Minh Ngọc
3.    Đoàn Phó Ngoại vụ:    Antôn Trương Nguyên Phong
4.    Thư ký:        Têrêsa Lê Phương Uyên
5.    Thủ quỹ:        Phaolô Trương Đình Lộc

BAN ĐẠI DIỆN CÁC KHỐI
1.    Khối Trưởng Khai tâm:       Têrêsa Lê Thụy Kim Anh
2.    Khối Trưởng Rước lễ:         Têrêsa Nguyễn Ngọc Thảo Vy
3.    Khối Trưởng Thêm sức:     Têrêsa Nguyễn Bích Hằng
4.    Khối Trưởng Bao đồng:      Vinhsơn Nguyễn Ngọc Hoàng Ân
5.    Khối Trưởng Vào đời:         Martino Nguyễn Anh Minh

BAN CHUYÊN MÔN
1.    HẬU CẦN:                            Maria Nguyễn Thị Ngọc Oanh (T)
                                                     Maria Phạm Thị Mai
                                                     Têrêsa Lê Phương Uyên

2.    PHỤNG VỤ:                          Maria Nguyễn Thị Phương Dung (T)
                                                     Micae Nguyễn Văn Đình Thương

3.    TỔ CHỨC SỰ KIỆN:            Giuse Trần Quốc Huy (T)
                                                     Maria Nguyễn Mai Phương
                                                     Têrêsa Nguyễn Minh Thư

4.    VĂN NGHỆ:                         Têrêsa Lương Ngọc Hoài Phương(T)
                                                    Maria Đào Trần Thảo Hiền
                                                    Têrêsa Đào Trần Minh Ngọc

5.    TRUYỀN THÔNG:               Martino Nguyễn Anh Minh (T)
                                                    Têrêsa Nguyễn Bích Hằng
                                                    Têrêsa Đinh Thị Như Tuyền
                                                    Phêrô Phạm Anh Duy

6.    Â.THANH – ÁNH SÁNG:    Vinhsơn Mai Hữu Đăng Khoa (T)
                                                    Giuse Nguyễn Quốc Hưng

7.    SINH HOẠT:                        Giuse Phan Ngọc Châu (T)
                                                   Vinhsơn Nguyễn Ngọc Hoàng Ân
                                                   Antôn Trương Nguyên Phong