Giáo Khu Thánh Gia

06 07

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Gia

01

02

03

04

05

G.B           Nguyễn Thế Oánh

Micae       Nguyễn Trí Tuệ

Anna         Vũ Thị Huê Hường

Maria        Nguyễn Thị Hằng

Maria        Nguyễn Thị Kim Lan

1954

1966

1961

1959

1963

Thánh

Gia

- Trưởng Khu

- Phó Trưởng Khu

- Thư Ký

- Thủ Quỹ

- Bà Quản