Giáo Khu Thánh Thể

06 07

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thánh Thể

01

02

03

04

05

Phêrô        Đỗ Đình Cung

Đaminh     Trần Mạnh Huy

Phanxicô. X Đào Tiến Cường

Maria        Đoàn Thị Kim Thu

Maria        Trần Thị Nhài

1959

1951

1960

1968

1960

Thánh

Thể

- Trưởng Khu

- Phó Trưởng Khu

- Thư Ký

- Thủ Quỹ

- Bà Quản