Giáo Khu Thăng Thiên

06 07

Ban Chấp Hành Giáo Khu Thăng Thiên

 

01

02

03

04

05

Vinhsơn    Nguyễn Viết Vịnh

Maria        Nguyễn Thị Tin

Giuse        Nguyễn Văn Hùng

Têrêsa       Đinh Thị Kim Lan

Têrêsa       Đỗ Thị Thanh Mai

1950

1958

1964

1962

1963

 

Thăng

Thiên

 

- Trưởng Khu

- Phó Trưởng Khu

- Thư Ký

- Thủ Quỹ

- Bà Quản