Giáo Khu Phê Rô

06 07

Ban Chấp Hành Giáo Khu Phê Rô

01

02

03

04

05

Vinhsơn    Mai Vũ Quyền

Giuse        Bùi Văn Hiệp

Martinô    Nguyễn Văn Hùng

Maria        Phạm Thị Mai

Maria        Trương Thị Thanh Hà

1960

1958

1969

1962

1964

 

Phêrô

 

- Trưởng Khu

- Phó Trưởng Khu

- Thư Ký

- Thủ Quỹ

- Bà Quản