Giáo Khu Phao Lô

06 07

Ban Chấp Hành Giáo Khu Phao Lô

01

02

03

04

05

Giacôbê    Huỳnh Thúc Công

Maria        Nguyễn Thị Thìn

Tôma        Trần Khắc Chung 

Vinhsơn    Hoàng Quang Định

Maria        Trần Thị Tuyết Nhung

1958

1952

1963

1966

1974

Phaolô

- Trưởng Khu

- Phó Trưởng Khu

- Thư Ký

- Thủ Quỹ

- Bà Quản