Giáo Khu Martinô

06 07

Ban Chấp Hành Giáo Khu Martinô

 

01

02

03

04

05

Vinhsơn    Nguyễn Văn Đại

Đaminh     Lê Trọng Tuấn

Maria        Mai Thị Gương

Anna         Nguyễn Thị Hoa

Maria        Trần Thị Cam

1965

1963

1959

1954

1946

 

Martinô

 

- Trưởng Khu

- Phó Trưởng Khu

- Thư Ký

- Thủ Quỹ

- Bà Quản