Giáo Khu Mân Côi

06 07

Ban Chấp Hành Giáo Khu Mân Côi

01

02

03

04

05

Phêrô        Lê Thanh Truyền

Giuse        Nguyễn Văn Tự

Giuse        Đỗ Đức Thắng

Phêrô        Nguyễn Viết Sơn

Maria        Nguyễn Thị Lệ Uyên

1961

1950

1972

1967

1950

 

Mân

Côi

 

- Trưởng Khu

- Phó Trưởng Khu

- Thư Ký

- Thủ Quỹ

- Bà Quản