Giáo Khu Giuse

06 07

Ban Chấp Hành Giáo Khu Giuse

01

02

03

04

05

G.B           Vũ Quang Thi

Phanxicô.X Nguyễn Khắc Phú

Gioakim    Mai Đại Hoàng

Maria        Phạm Thị Mầu

Maria        Nguyễn Thị Đào

1961

1967

1971

1962

1949

 

Giuse

 

- Trưởng Khu

- Phó Trưởng Khu

- Thư Ký

- Thủ Quỹ

- Bà Quản