Giáo Khu Gioan

06 07

Ban Chấp Hành Giáo Khu Gioan

01

02

03

04

05

Phêrô        Trần Minh Châu

Giuse        Trần Kim Bằng

Martinô    Hà Nhật Thanh

Maria        Nguyễn Thị Bông

Anna         Lương Thị Toàn

1964

1975

1974

1967

1952

Gioan

 

- Trưởng Khu

- Phó Trưởng Khu

- Thư Ký

- Thủ Quỹ

- Bà Quản